Area In-charge/Leaders

         Kamanahalli, Lingarajpuram, Hennur Depo AREA INCHARGE/LEADERS/USHER

 

 

                                                                                       

HELAM KUKI                           JACK KHONGSAI                         LALBOY TOUTHANG   

                                                                      Mobile No.                                                               Mobile No.
                                                                      9019295386                                                            7204776741

*******************************************************************************************************************************************************

        Kothanur,Hennur Cross, ITI Colony AREA INCHARGE / LEADERS/ USHER

 

                                                                                            

                              PALUM                                                           SESEI

                                       Mobile No.                                                                         Mobile No. 
                                     8722154551                                                                        8553740668

******************************************************************************************************************************************************

          Brooke-Field, White Field, Marathalli AREA INCHARGE/LEADERS/USHER

 

                                                                                              

                               LALAM                                             HOLJAKAM (KAMCHA)

                                                                                                                                Mobile No. 
                                                                                                                                8867459778

***************************************************************************************************************************************************

Vivek-nagar,Austin-Town,Ashok-nagar,Ejipura,Shanti-nagar,J.P-Nagar,Koramangala,Yayanagar AREA INCHARGE/LEADERS/USHER

                                                                             

                                 BOICY                                                    SEILENTHANG

                                                                                                                                                                              Mobile No.
                                                                                                                                                                             8687164731

                                                                                                                                          ****************************************************************************************************************************************************

Shivaji-nagar,Coles-park,Bharati-nagar,Frazer Town AREA INCHARGE/LEADERS/USHER

                                                                               

                                                  THOMI    NOEL    LUNTHONG

******************************************************************************************************************************************************

                                Indra-nagar AREA INCHARGE/LEADERS/USHER

                                                                                               

                               MOITE VAIPHEI                                                                   PAOGIN CHONGLOI

                                                                                                                                 Mobile No.
                                                                                                                                 8050518584